Integraatiotestin käyttö varmistamaan että autentikointi on päällä Controllerien actioneissa

Sami Ovaska | 25.08.2018
Lukuaika 7 min

layout: ’layouts/blog.html’

VARMISTETAAN AUTENTIKOINNIN PÄÄLLÄOLO

Tavoite on rakentaa integraatiotesti joka validoi että autentikointi on päällä kaikissa rajapinnan Controllerien actioneissa. Varmistus sen vuoksi että kehityksen aikaista koodia ei vahingossa julkaista tuotantoon.

Lähdekoodi löytyy
https://github.com/sovaska/automaticintegrationtests

Esimerkkikoodissa on myös käyttöliittymä, mutta se ei tee mitään tällä hetkellä.

Sovelluksessa on vain kaksi Controlleria. Ensimmäinen palauttaa metadataa sovelluksesta, ja toinen palauttaa maatietoa.

METADATA REST ENDPOINTIN RAKENTAMINEN

Ensimmäinen tehtävä on rakentaa REST endpoint joka palauttaa tietoa sovelluksen kaikista Controllereista ja niiden actioneista. Endpointin nimi on /api/metadata:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Countries.Web.Contracts;

namespace Countries.Web.Controllers
{
  [Route("api/[controller]")]
  [ApiController]
  public class MetadataController : ControllerBase
  {
    private readonly IMetadataService _metadataService;

    public MetadataController(IMetadataService metadataService)
    {
      _metadataService = metadataService;
    }

    [HttpGet]
    public ActionResult<Models.Metadata> GetActions()
    {
      var result = _metadataService.GetMetadata();
      if (result == null)
      {
        return NotFound();
      }

      return Ok(result);
    }
  }
}

Itse toteutus löytyy MetadataService -luokasta:

using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Controllers;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal;
using Countries.Web.Contracts;
using Countries.Web.Models;

namespace Countries.Web.Services
{
  public class MetadataService : IMetadataService
  {
    private readonly IActionDescriptorCollectionProvider _actionDescriptorCollectionProvider;

    public MetadataService(IActionDescriptorCollectionProvider actionDescriptorCollectionProvider)
    {
      _actionDescriptorCollectionProvider = actionDescriptorCollectionProvider;
    }

    public Metadata GetMetadata()
    {
      var result = new Metadata();

      var items = _actionDescriptorCollectionProvider.ActionDescriptors.Items;
      for (var i = 0; i < items.Count; i++)
      {
        var actionDescriptor = items[i];
        if (!(actionDescriptor is ControllerActionDescriptor))
        {
          continue;
        }

        var action = ParseAction(actionDescriptor);
        result.Actions.Add(action);
      }

      return result;
    }

    private static Action ParseAction(Microsoft.AspNetCore.Mvc.Abstractions.ActionDescriptor actionDescriptor)
    {
      var action = new Action
      {
        Template = actionDescriptor.AttributeRouteInfo.Template,
        Parameters = actionDescriptor.Parameters
          .Select(p => new Parameter { Name = p.Name, Type = p.ParameterType.FullName })
          .ToList()
      };

      if (actionDescriptor.ActionConstraints != null)
      {
        for (var i = 0; i < actionDescriptor.ActionConstraints.Count; i++)
        {
          var actionDescriptorActionConstraint = actionDescriptor.ActionConstraints[i];
          if (actionDescriptorActionConstraint is HttpMethodActionConstraint httpMethodActionConstraint)
          {
            action.Methods.AddRange(httpMethodActionConstraint.HttpMethods);
          }
        }
      }

      return action;
    }
  }
}

Muista rekisteröidä MetadataService -luokka DI:lle Startup -luokan ConfigureServices -methodissa:

services.AddSingleton<IMetadataService, MetadataService>();

Esimerkkisovelluksen Metadata endpoint palauttaa seuraavanlaista dataa JSON -formatissa:

{
  "actions": [
    {
      "template": "api/Countries",
      "methods": [
        "GET"
      ],
      "parameters": []
    },{
      "template": "api/Countries/{countryName}",
      "methods": [
        "GET"
      ],
      "parameters": [
        {
          "name": "countryName",
          "type": "System.String"
        }
      ]
    },{
      "template": "api/Metadata",
      "methods": [
        "GET"
      ],
      "parameters": []
    }
  ]
}

Käytämme tätä metadataa integraatiotestissä kun rakennamme Http Requestit ja kutsumme jokaista requestia vuorollaan. Tarkoitus on varmistaa että jokaiseen requestiin tulee 401 vastaus. Jos ei tule, REST endpointissa ei ole autentikointi päällä.

METADATAA KÄYTTÄVÄN INTEGRAATIOTESTIN RAKENTAMINEN

Käytän XUnit testi frameworkinä, ja Moq jäljittelemään rajapintoja testauksen aikana.

Seuraavat vaiheet tarvitaan

 1. Pitää luoda testeissä käytettävä Startup luokka (joka täytyy periä WebApplicationFactorystä) jonka avulla jäljitellään joitain palveluja testin suorituksen aikana
 2. Pitää luoda kantaluokka Controllerien testaamiseen. Kantaluokka sisältää metodit metadatan hakemiseen, urlien rakentamiseen, requestien suoritukseen
 3. Pitää luoda testiluokka joka alustaa jäljittelee palvelut, ja sitten käyttää kantaluokkaa suorittamaan requestit

TESTISPESIFINEN STARTUP LUOKKA

Ylikuormita ConfigureWebHost -methodi, ja siellä kutsu IWebHostBuilder.ConfigureTestServices. ConfigureTestServices -metodissa on mahdollista muuttaa alkuperisessä Startup -luokassa määriteltyjä palveluja. Käytän kahdesta rajapinnasta jäljiteltyjä versioita.

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.TestHost;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Moq;
using Countries.Web.Contracts;

namespace Countries.Tests.ControllerTests
{
  public class CustomWebApplicationFactory<TStartup>
    : WebApplicationFactory<Web.Startup>
  {
    public Mock<ICountriesInMemoryRepository> CountriesInMemoryRepositoryMock { get; private set; }
    public Mock<ICountriesService> CountriesServiceMock { get; private set; }

    public CustomWebApplicationFactory()
    {
      CountriesInMemoryRepositoryMock = new Mock<ICountriesInMemoryRepository>();
      CountriesServiceMock = new Mock<ICountriesService>();
    }

    protected override void ConfigureWebHost(IWebHostBuilder builder)
    {
      builder.ConfigureTestServices(services =>
      {
        services.AddSingleton<ICountriesInMemoryRepository>(CountriesInMemoryRepositoryMock.Object);
        services.AddSingleton<ICountriesService>(CountriesServiceMock.Object);
      });
    }
  }
}

CONTROLLERTESTIEN KANTALUOKKA

Kantaluokka sisältää metodit metadatan hakuun metadata controllerilta, metadatan käyttämistä urlien rakentamiseen ja requestien suorituksen.

Huom: totetus ei validoi vastauksen otsikoita eikä keksejä. Se ei myöskään tue autentikointiä tällä hetkellä. Tarkoitus on laajentaa automaattista testausta näiden osalta myöhemmin.

using Xunit;
using System.Threading.Tasks;
using System.Net.Http;
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Countries.Web.Models;
using Newtonsoft.Json;
using System.Net;

namespace Countries.Tests.ControllerTests
{
  public abstract class ControllerTestBase
  {
    protected HttpClient Client { get; private set; }

    protected ControllerTestBase(HttpClient httpClient)
    {
      Client = httpClient;
    }

    protected void ValidateHeaders(HttpHeaders responseHeaders)
    {
      return;
      // Note: Currently not validating headers
      //Assert.True(responseHeaders.TryGetValues("X-Frame-Options", out var headers));

      //var enumerable = headers as IList<string> ?? headers.ToList();
      //Assert.Equal(1, enumerable.Count);
      //Assert.Equal("SAMEORIGIN", enumerable.FirstOrDefault());

      //Assert.True(responseHeaders.TryGetValues("Strict-Transport-Security", out headers));
      //Assert.Single(headers);
      //Assert.Equal("max-age=31536000; includeSubDomains; preload", headers.FirstOrDefault());
    }

    protected void ValidateCookie(string cookie)
    {
      var split = cookie.Split(';');
      Assert.Equal(3, split.Length);

      foreach (var s in split)
      {
        var val = s.Trim();
        if (val.StartsWith("path=/"))
        {
          // Do nothing
        }
        else if (val.Equals("secure"))
        {
          // Do nothing
        }
        else if (val.Equals("httponly"))
        {
          // Do nothing
        }
        else
        {
          Assert.True(false, "Unknown cookie parameter");
        }
      }
    }

    protected async Task<Metadata> ReadMetadataAsync()
    {
      var metadata = await ReadActionMetadataAsync().ConfigureAwait(false);
      return metadata;
    }

    protected static Uri BuildUri(string controller, string baseUri = "http://localhost/api/", string parameters = "")
    {
      return new Uri($"{baseUri}{controller}{parameters}");
    }

    private async Task<Metadata> ReadActionMetadataAsync()
    {
      using (var msg = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, BuildUri("Metadata").ToString()))
      {
        using (var response = await Client.SendAsync(msg).ConfigureAwait(false))
        {
          Assert.Equal(HttpStatusCode.OK, response.StatusCode);

          if (!response.IsSuccessStatusCode)
          {
            return null;
          }

          ValidateHeaders(response.Headers);

          var content = await response.Content.ReadAsStringAsync().ConfigureAwait(false);
          if (string.IsNullOrEmpty(content))
          {
            return null;
          }

          return JsonConvert.DeserializeObject<Metadata>(content);
        }
      }
    }

    protected async Task TestSingleActionAsync(string authScheme, HttpStatusCode expectedStatusCode, Web.Models.Action action)
    {
      var urls = GenerateUrlsForAction(action);

      foreach (var url in urls)
      {
        await TestSingleUrlAsync(authScheme, expectedStatusCode, action, url).ConfigureAwait(false);
      }
    }

    private async Task TestSingleUrlAsync(string authScheme, HttpStatusCode expectedStatusCode, Web.Models.Action action, string url)
    {
      foreach (var actionMethod in action.Methods)
      {
        // Note: authentication is not used at the moment
        //switch (authScheme)
        //{
        //  case "Basic":
        //    Client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue(authScheme, CreateBasicAuth());
        //    break;
        //  case "Bearer":
        //    Client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue(authScheme, CreateAccessToken());
        //    break;
        //}

        using (var msg = new HttpRequestMessage(ActionMethodToHttpMethod(actionMethod), $"http://localhost/{url}"))
        {
          using (var response = await Client.SendAsync(msg).ConfigureAwait(false))
          {
            Console.WriteLine(expectedStatusCode != response.StatusCode
              ? $"{actionMethod} {url} {expectedStatusCode} {response.StatusCode} NOK"
              : $"{actionMethod} {url} {expectedStatusCode} {response.StatusCode} OK");

            Assert.Equal(expectedStatusCode, response.StatusCode);

            if (!response.IsSuccessStatusCode)
            {
              continue;
            }

            ValidateHeaders(response.Headers);
          }
        }
      }
    }

    private HttpMethod ActionMethodToHttpMethod(string actionMethod)
    {
      switch (actionMethod)
      {
        case "GET": return HttpMethod.Get;
        case "PUT": return HttpMethod.Put;
        case "POST": return HttpMethod.Post;
        case "DELETE": return HttpMethod.Delete;
        default: throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(actionMethod));
      }
    }

    private IEnumerable<string> GenerateUrlsForAction(Web.Models.Action action)
    {
      var urls = new List<string>();

      var tokens = ParseTokens(action.Template);

      GenerateUrls(urls, tokens, action.Parameters, action.Template);

      return urls;
    }

    private void GenerateUrls(ICollection<string> urls, IReadOnlyCollection<string> tokens, IReadOnlyCollection<Parameter> actionParameters, string actionTemplate)
    {
      if (!tokens.Any())
      {
        urls.Add(actionTemplate);
        return;
      }

      var url = string.Empty;
      foreach (var token in tokens)
      {
        url = GenerateUrlsForToken(token, actionParameters, string.IsNullOrEmpty(url) ? actionTemplate : url);
      }

      if (!string.IsNullOrEmpty(url))
      {
        urls.Add(url);
      }
    }

    private static string GenerateUrlsForToken(string token, IEnumerable<Parameter> actionParameters, string actionTemplate)
    {
      var tokenName = token.Substring(1, token.Length - 2);

      var parameter = actionParameters.FirstOrDefault(a => a.Name == tokenName);
      if (parameter == null)
      {
        return string.Empty;
      }
      switch (parameter.Type)
      {
        case "System.String": return GenerateUrl(token, actionTemplate);
        default: return string.Empty;
      }
    }

    private static string GenerateUrl(string token, string actionTemplate)
    {
      var val = GetValueForToken(token);

      var url = actionTemplate.Replace(token, val);
      return url;
    }

    private static string GetValueForToken(string token)
    {
      switch (token.ToLowerInvariant())
      {
        case "{id}": return "1";
        case "{countryName}": return "Finland";
        default: return "1";
      }
    }

    private static List<string> ParseTokens(string actionTemplate)
    {
      var tokens = new List<string>();

      if (string.IsNullOrEmpty(actionTemplate))
      {
        return tokens;
      }

      var tokenStart = actionTemplate.IndexOf('{');
      while (tokenStart >= 0)
      {
        var tokenEnd = actionTemplate.IndexOf('}', tokenStart);
        if (tokenEnd <= tokenStart)
        {
          break;
        }

        tokens.Add(actionTemplate.Substring(tokenStart, tokenEnd - tokenStart + 1));

        tokenStart = actionTemplate.IndexOf('{', tokenEnd);
      }

      return tokens;
    }
  }
}

TESTILUOKKA

Testiluokka ei tee paljon mitään, se vain

 • alustaa jäljitellyt rajapinnat
 • hakee metadatan käyttäen kantaluokkaa
 • lähettää requestin jokaiseen controllerin actioniin

Testiluokan totetus alla:

using Xunit;
using System.Threading.Tasks;
using System.Net;
using Moq;
using System.Collections.Generic;
using Countries.Web.Models;

namespace Countries.Tests.ControllerTests
{
  public class AuthenticationTests : ControllerTestBase, IClassFixture<CustomWebApplicationFactory<Web.Startup>>
  {
    private readonly CustomWebApplicationFactory<Web.Startup> _factory;

    public AuthenticationTests(CustomWebApplicationFactory<Web.Startup> factory)
      : base(factory.CreateClient())
    {
      _factory = factory;
    }

    [Theory]
    [InlineData("", HttpStatusCode.Unauthorized)]
    public async Task Test(string authScheme, HttpStatusCode expectedStatusCode)
    {
      _factory.CountriesServiceMock.Setup(s => s.GetAsync()).ReturnsAsync(new List<string>());
      _factory.CountriesServiceMock.Setup(s => s.GetAsync(It.IsAny<string>())).ReturnsAsync(new Country { Name = "Finland" });

      var metadata = await ReadMetadataAsync().ConfigureAwait(false);

      foreach (var action in metadata.Actions)
      {
        await TestSingleActionAsync(authScheme, expectedStatusCode, action).ConfigureAwait(false);
      }
    }
  }
}

Testin suoritus epäonnistuu koska authentikointi ei ole päällä millään sovelluksen controllerin actionilla. Tämä on odotettu tulos.